[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.4.1″][et_pb_fullwidth_image src=”https://dlatrychologa.pl/wp-content/uploads/2022/07/Konkurs-Pharma.png” _builder_version=”4.4.1″][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column _builder_version=”4.4.1″ type=”4_4″][et_pb_toggle title=”Regulamin” _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″]

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.
 2. Konkurs organizowany jest na fanpage’u https://www.facebook.com/KSuskaPhoto oraz na instagramie https://www.instagram.com/ksuskaphoto/  Organizatorem Konkursu jest Karolina Suska (dalej: „Organizator konkursu„).
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Karolina Suska KSuskaPhoto (dalej: „Fundator nagrody„).
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook  oraz Instagram w formie komentarzy pod postem na fanpage’u https://www.facebook.com/KSuskaPhoto oraz https://www.instagram.com/ksuskaphoto/
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Czas trwania konkursu: 05 maja 2022 r. od godziny 7.30 do 6 maja 2022 r. do godziny 23.59.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage’u wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Celem konkursu jest udział w indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Nagroda„).
 9. Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 9 lit. b lub c powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook lub Instagram i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: https://www.facebook.com/KSuskaPhoto oraz https://www.instagram.com/ksuskaphoto/
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpagu https://www.facebook.com/KSuskaPhoto oraz na instagramie https://www.instagram.com/ksuskaphoto/  udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

„W kreatywny sposób przekonaj mnie, że to TY” – z pomocą zdjęcia, zabawnego komentarza, wierszyka, haiku, filmiku, kolażu przekonaj Jury, że to TY powinnaś wygrać nagrodę w postaci indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, „lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

 1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku lub Instagramie, np. w formie opisu historii albo zdjęcia z opisem – liczy się kreatywność Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Uczestnik jest również zobowiązany do zaznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym rodzaj sesji (portretowa/rodzinna/pary itp.)
 4. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu Facebookowym, w osobnym poście, do dnia 7 maja 2022r.., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę : sesję zdjęciową w sadzie.
 2. 1 Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodą jest udział w indywidualnej sesji zdjęciowej w sadzie w okolicach miasta Świecie, dla jednej osoby, z retuszem, które Laureat otrzyma w wersji elektronicznej. Wykonanie makijażu i dopasowanie ubioru do sesji należy do Laureata.
 4. Jury (w skład którego będą wchodzić 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

 1. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych – adresu e-mail telefon, na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.
 2. Nie podanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 4. Nagrodę będzie można wykorzystać po uprzednim kontakcie z Organizatorem i przekazaniu swoich danych do kontaktu z fotografką.
 5. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 31 maja 2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Niewykorzystanie Nagrody do 31 maja 2022 r. spowoduje jej przepadnięcie bez możliwości jakiejkolwiek, w tym finansowej, rekompensaty.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.
 7. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.
 8. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, że wykonane podczas sesji fotografie mogą zostać umieszczone i publiczne wyświetlane na stronach internetowych www.ksuskaphoto.pl i Fundatora nagród, w materiałach prasowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych ksuskaphoto.pl i Fundator nagród, w kontekście prezentacji i promocji Konkursu. Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodwołalnie i nieodpłatnie oraz że powyższe oświadczenie składa dobrowolnie. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu KsuskaPhoto lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 5. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Karolina Suska.

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Na potrzeby konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu przekazania Nagrody:

a) numer telefonu oraz adres email.

Odbiorcami danych Uczestnika będą również firmy współpracujące z Administratorem w zakresie czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Uczestnika z Administratorem.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Świecie, 5 maja 2022 r.

[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]